Beretning fra IARU Reg 1 VUSHF møde i Wien

OZ7IS Ivan har på vegne af Danmark og EDR deltaget i VUSHF C5 komite mødet for International Amateur Radio Union (IARU) i Wien i slutningen af april måned. Han har som vanligt skrevet et godt og fyldigt referat, se nedenfor.

Beretning fra IARU Region 1, VUSHF Komite mødet i Wien, OZ7IS Ivan Stauning

På dette møde indtrådte undertegnede som suppleant for VUSHF udvalgets normale repræsentant, Verner, OZ5TG, der var optaget andetsteds.

IARU’s VUSHF komites (C5) interimmøde fant sted i dagene 27. – 28. april i Wien, som det har været sædvane i en menneskealder.
(Hvorfor altid Wien vil nogen spørge? – Fordi Wien åbenbart er det billigste sted i det centrale Europa at holde den slags møder!)
På C5 dagsordenen var der 37 dokumenter til debat. Formanden havde (meget optimistisk) kun sat lørdagen af til dette, for at kunne reservere søndagen til debatter om hvordan vi kan øge aktiviteterne på vores bånd.

I det efterfølgende vil jeg koncentrere mig om de emner der blev vedtaget – og har betydning for os i Danmark/NRAU landene, afsluttende med de anbefalinger (i kursiv) der efterfølgende er blevet konfirmeret af IARUs Eksekutiv Komite.
Alle de originale tekster, herunder de ikke vedtagne forslag, på engelsk, kan findes på:
http://www.iaru-r1.org/index.php/vhfuhsshf

OZ7IS og ON4AVJ ordner papirene.

Efter de indledende formelle punkter og formandens, ON4AVJs beretning samt rapporter fra satellit-, beacon-, contest- og DX-rekord (OZ1FF) –koordinatorerne, gik repræsentanterne fra de tilstedeværende 18 foreninger i gang med behandlingen af de indkomne forslag:

VHF Managers Handbook. Her var der på forhånd lagt op til slagsmål da RSGB var meget fokuseret på at opdele håndbogen i to publikationer: En contest håndbog og resten, i et andet bind. Her stod formanden stejlt på en samlet publikation, med en contest sektion der vedligeholdes af Arbejdsgruppen for Contester. Og bølgerne gik højt frem til afstemningen om den mest vidtgående ændring, nemlig to håndbøger. Dette forslag faldt med 7 stemmer for, 9 imod og 1 undladelse.
Herefter blev version 8.12 (den opdele enkeltbinds version) vedtaget ensstemmigt. (Anbefaling VIE19_C5_Rec_02)

Båndplaner:
432 MHz:

En række redaktionelle ændringer af båndplanen blev foreslået, i erkendelse af at 1,6 MHz ikke længere er standard repeaterspacing, – at 7,6 MHz repeaterspacing er det mest anvendte og at 12,5 kHz kanalafstand er normen. Der var 15 stemmer for og 2 undladelser for Anbefaling VIE19_C5_Rec_03 – der (fylder 15 linjer, men) ikke indebærer nogen ændringer for de Nordiske lande.

En anbefaling (VIE19_C5_Rec_06) om plads til LORA (APRS) trafik i lande med adgang til alle 10 MHz kan ses på ovennævnte IARU-link.

2,4 GHz:Her lå der et Østrigs forslag om at rykke det alternative smalbåndssegment  (for de lande der ikke længere har adgang til 2300 – 2400 MHz) – 1 MHz op, fra det nuværende 2400 – 2402 MHz, op til 2401 – 2403 MHz, af hensyn til QO 100 satelittens smalbånds up-link segment.
Det forekom mig ikke videre praktisk, idet vi så ville rykke beaconsegmentet op i satelittens bredbånds up-link segment. Jeg lavede derfor et ændringsforslag. Fik det accepteret af forslagsstilleren inden mødet, så ændringsforslaget kunne omdeleles, ved mødets start. Ændringsforslaget blev vedtaget med 16 stemmer for og 1 undladelse: Anbefaling VIE19_C5_Rec_04 indebærer at det alternative smalbånds aktivitetscenter flyttes til 2400,500 og de koordinerede smalbånds beacons (fortsat) ligger mellen 2400,800 og 2401,000 MHz.

40 og 60 MHz:
Med baggrund i at Irland nu har givet radioamatører adgang til frekvenser i disse bånd, – og at der findes beacons i andre lande (F.eks. OZ7IGY på 40,071 MHz) foreslås det at optage båndplanen i et afsnit af VHF Managers Handbook: Anbefaling VIE19_C5_Rec_05 blev vedtaget med 17 stemmer for og 1 undladelse.

50 MHz:
Med baggrund i et behov for pladskrævende, digitale bredbåndede modulationsarter blev der stillet forslag om at IARU C5 straks begynder på at udarbejde en revision af båndplanen til vedtagelse på IARU konferencen næste år, – under hensyntagen til udfaldet af WRC 19. (hvor der jo fra IARUs side er stillet forslag om permanentgørelse og udvidelse af 50 MHz båndet op til 54 MHz.)
Anbefaling VIE19_C5_Rec_07 blev vedtaget ensstemmigt.

Opdatering af båndplaner.
Der er behov for flere mindre opdateringer, bl.a. med henblik på at forenkle båndplanerne og ikke afsætte specifikke frekvenser i båndplanerne til specifikke modulationsarter (protokoller), som eksempelvis PSK 31, da udviklingen efterhånden går hurtigere end IARUs mødefrekvens! Det er derfor mest praktisk at afsætte generelle segmenter til, i dette tilfælde, MGM.
I en lidt forenklet form siger Anbefaling VIE19_C5_Rec_08, blev vedtaget med 17 stemmer for og en undladelse:
1. Alle PSK 31 frekvenser fjernes fra båndplanerne.
2. EME CW segmentet i 432 MHz båndplanen fjernes for at give plads til et samlet segment fra 432,000 til 432,100 MHz, hvor det så også bliver muligt at køre EME med MGM.
3. Samme øvelse på 2320 MHz hvor det eksklusive CW segment sløjfes og dermed også muliggør brugen af MGM.
4. EU fodnoter. Opdater al information/referencer til de nyeste CEPT ECA definitioner/ændringer på 70 MHz og 3,4 – 5,7 – 10 og 76 GHz.

Contest:
Anbefaling VIE19_C5_Rec_15 blev vedtaget med 16 stemmer for og 2 undladelser:
DL3MBG/DARC og OE1MCU/ÖVSV overtager ansvaret for, – og financieringen af Region 1s VUSHF contest Robot, i overensstemmelse med VHF managers Handbook og Contest arbejdsgruppen, – i C5 Regi. Når indkøringsperioden er overstået deles robotten med medlemsorganisationerne.
Samtidig fjernes alle referencer til SP7JNX-serveren og C5 formanden beder serverens administrator om at stoppe indsamling af IARU Region 1 contest logs. Anbefaling VIE_C5_Rec_16

(Dette med baggrund i at SP7JNX serveren ikke længere opdateres, men kun ”holdes i live”.)

Operationelle sager:
Open bridge interface DV:
Med baggrund i behovet for at kunne forbinde de forskellige DV net (D-Star, DMR, Fusion, Tetra m.v.) er der et behov for at beskrive en fælles protokol, MMDVM, i VHF managers Handbook.
Anbefaling VIE19_C5_Rec_17: ÖVSV påbegynder udviklingen henimod interoperabilitet imellem de forskellige DV systemer. 16 stemte for, 1 undlod at stemme.

Digitale principper:
Med baggrund i at udrulning af nye digitale teknikker bør understøttes og at vi samtidig skal tænke strategisk, ved udformningen af båndplanerne, foreslås følgende 5 principper indført:
1.)   Modulations Neutralitet: Båndplanerne i VHF Managers Handbook skal, så vidt muligt, forblive Modulationsneutrale, inklusive MGM, Digital Voice (DV), Digital Data (DD) og DATV. Specifikke modulationsarter (protokoller) som f. Eks. PSK 31 bør, så vidt muligt, undgås.
2.)   Selv om IARUs Båndplaner skal overholde det ovenfor nævnte princip om “Modulationsneutralitet”, står det medlemsorganisationerne frit for, på nationalt plan, at koordinere specifikke frekvenser for specifikke modulationsarter (protokoller).
3.)   Båndbreddebegrænsninger bør om muligt genovervejes og lettes for at imødekomme eksperimentelle og nye digitale kommunikationsformer (men princippet om at være modulationsneutral bør stadig overholdes).
4.)   Digitale udviklere bør opfordres til at undgå indlejring eller anbefaling af spotfrekvenser, og i stedet kontakte IARUs regionale ”båndplanlæggere” for at sikre/bibeholde fleksibiliteten i båndplanerne.
5.)   Gyldige QSO’er i contester o l.. Her skal IARU-R1s QSO definitioner respekteres, herunder princippet om at det er operatøren der er ansvarlig for alle forbindelser.
Dette kræver, at disse kontakter ikke bliver ugyldiggjort ved brug af total automatisering – f.eks. automatisk qso-færdiggørelse, databaser mv.
Anbefaling VIE19_C5_Rec_18 blev vedtaget med 16 stemmer for og 2 undladelser.

”Uvedkommende” satellitter i amatørbåndene:
IARUs Satelitkoordinator påpeger problemet med ukoordinerede små-/mikro-satelitter i amatørbåndene, hvoraf flere anvender krypering på deres downlink. Dette er i strid med ITUs bestemmelser og vil blive forsøgt håndteret af IARUs eksperter.
Enstemmig opbakning til denne anbefaling VIE19_C5_Rec_19

Mikrobølgebåndene:
Vores bånd mellem 1 og 10 GHz er under stærkt pres fra kommerciel side.
Derfør bør alle medlemsorganisationer følge nedenstående anbefalinger/vejledninger:
1.)   Udnævne en national Mikrobølge-Manager for at skærpe profilen og øge interessen for disse bånd. (I skrivende stund er der kun 8 mikrobølge managers på Region 1s liste!)
2.)   Vær i tæt kontakt med den nationale Telemyndighed. Deltag aktivt i høringer, workshops o.s.v., vedrørende frekvenserne over 1 GHz. – Vær synlig!
3.)   Medlemsforeningerne bør tilkendegive overfor den lokale Telemyndighed at Amatørtjenesten, i mange tilfælde, kan sameksister med andre tjenester, uden problemer, – som det allerede er tilfældet på flere bånd.
4.)   Hold tæt kontakt til den nationale Telemyndighed med henblik på at Radioamatørernes interesser også indgår i udviklingen af den internationale frekvensplanlægning.
5.)   Sørg for, at de nationale myndigheder er opmærksomme på de interesser og muligheder, som mikrobølgebåndene  giver for træning, læring og – eksperimenter!
6.)   Tilskynde klubber og enkeltpersoner  til at bygge udstyr og operere på mikrobølgebåndene.
7.)   Sikre, at de nationale Telemyndigheder forstår betydningen af, at adgang til en bred vifte af mikrobølgebånd giver udfordringer og mulighed for mange forskelligartede amatørradioaktiviteter.
8.)   Vær klar til at sætte spørgsmålstegn ved eventuelle nationale begrænsninger for radioamatører, der forekommer uforholdsmæssige eller urealistiske.
Enstemmig opbakning til denne anbefaling VIE19_C5_Rec_20

WRC-19:
Dave Court, EI3IO informerede om omkring IARUs forberedelser til WRC-19 med hensyn til en mulig 50 – 54 MHz allokation i Region 1, samt mulige trusler fra kommerciel side i området 24,25 – 86 GHz. Mulige trusler på WRC-23 kunne blive omkring frekvenserne  248 – 5,7 og 1,26 til 1,30 GHz.

Ungdomsaktiviteter:
Her blev omtalt de YOTA aktiviteter som mange lande deltager i. Bl. a. YOTAs internationale sommerlejre og YCP (Young Contesters Program. Mere om dette forsømte område på:
https://www.ham-yota.com/
Alle medlemsorganisationer bør støtte/deltage i disse ungdomsaktiviteter.

Dette var hvad jeg fandt væsentligst fra seneste IARU, C5 arbejdsgruppens møde i Wien.
Vi nåede alle punkter igennen, på forunderlig vis.

OZ7IS, Ivan, udsendt af EDR.

IARUs VUSHF komite i god ro og orden.

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 244


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.