Locators worked =
JO21, JO33, JO43, JO45, JO46, JO47, JO53, JO55, JO56, JO58, JO65, JO66, JO69, JO75, JO99,
Totals = 15