Locators worked =
JO31, JO33, JO41, JO43, JO44, JO45, JO46, JO47, JO53, JO55, JO58, JO60, JO61, JO66,
Totals = 14