Locators worked =
IO92, JN49, JO02, JO21, JO33, JO45, JO46, JO47, JO54, JO55, JO58, JO65, JO66, JO99,
Totals = 14