Locators worked =
IO88, IO94, JN49, JN59, JO02, JO10, JO11, JO20, JO21, JO22, JO30, JO31, JO32, JO33, JO41, JO42, JO43, JO44, JO46, JO47,
JO48, JO51, JO52, JO53, JO54, JO55, JO56, JO58, JO60, JO61, JO63, JO64, JO67, JO68, JO69, JO73, JO74, JO76, JO77, JO82,
JO84, JO94, JO97, JP50, KO02, KO12,
Totals = 46