Locators worked =
JO11, JO21, JO23, JO31, JO33, JO41, JO43, JO44, JO45, JO46, JO50, JO54, JO55, JO58, JO59, JO61, JO65, JO66, JO67, JO68,
JO69, JO70, JO75, JO76, JO79, JO83, JO84, JO86, JO87, JO99, JP80, KO04,
Totals = 32