Locators worked =
JO33, JO41, JO43, JO44, JO45, JO46, JO47, JO53, JO55, JO58, JO61, JO62, JO64, JO65, JO72, JO77,
Totals = 16