Locators worked =
JO45, JO46, JO47, JO55, JO65,
Totals = 5