Locators worked =
JO45, JO46, JO47, JO54, JO65, JO75,
Totals = 6