Fieldday

EDR’s VHF-UHF-SHF field day 

Den 1ste weekend i juli afholdes VHF-UHF-SHF field day. Det er en EDR begivenhed som har mere end 25 år bag sig. Man konkurrerer på enkeltbånd. Både lokalafdelinger og contestgrupper kan deltage. Eneste krav er at man er medlem af EDR.

1. Deltagere
Alle lokalafdelinger og contestgrupper med tilknytning til Experimenterende Danske Radioamatører.
Kun portable stationer kan deltage.

2. Tidspunkt:
EDR´s VHF Field Day finder sted 1ste weekend i juli fra lørdag kl. 14:00 UTC til søndag d. kl. 14:00 UTC.

3. Klasser:
Der konkurreres i følgende klasser:

A. Enkeltbånd uden begrænsninger indenfor certifikatbestemmelserne.
B. Enkeltbånd med maksimalt 100W output eller mindre ifølge certifikatbestemmelserne.

I hver klasse kåres vinderen for hvert bånd.

Alle deltagende stationer deltager også i EDR´s Nordiske Juli Contest.

4. Frekvenser og modulationsarter:
VHF/UHF/SHF-båndene fra 50 MHz og opefter.

EDR’s/REGION 1’s båndplaner skal følges, ligesom gældende certifikatbestemmelser skal overholdes.
Alle modulationsarter ifølge de gældende båndplaner må anvendes.

QSO via aktive repeatere og EME må ikke finde sted.

5. Udstyr og installationer:
Antenner, master, generatorer med mere må bringes ud op til 1 uge før testens start og opstilling kan straks påbegyndes.

Elektricitetsforsyningen kan både være fra elnettet eller fra lokalt placerede generatorer, batterier, solpaneler etc.

Station og antenner må under ingen omstændigheder betjenes fra eller placeres på bygninger, støbte sokler eller andre permanente installationer. Alt udstyr skal være inden for en radius på 500 meter .

Der må kun anvendes en sender ad gangen pr. bånd.

6. Log:
Der skal føres en separat log for hvert bånd. Hver log skal indeholde følgende:

Dato, tid (UTC), sendt RS(T) og løbenummer startende med 001, modtaget RS(T) + løbenummer (ifald det gives) samt locator. Desuden en kolonne med markering af nyt locatorfelt samt en kolonne med angivelse af km-points.

De indsendte logs skal indeholde et titelblad/summarysheet, der tydeligt angiver hvilken klasse der er deltaget i, bånd, båndscore, kaldesignal på alle deltagende operatører, beskrivelse eller angivelse af den anvendte QTH (navn / locator), beskrivelse af udstyr samt navn på den overordnede ansvarshavende for deltagelse i testen.

Alle indsendte logs, som har påtegnet hvilken lokalafdeling, der skal godskrives points, vil bidrage til NAC- afdelingsmesterskabet.

Logs kan kun indsendes elektronisk og skal være I REG1TEST-formatet. (Findes på: http://www.vushf.dk)

7. Pointberegning:
Deltagerne udregner selv deres båndscore, som noteres i loggen for de enkelte bånd.

Km-points beregnes efter EDR’s generelle regler for VHF-contester. (Findes på: http://www.vushf.dk)

Der gives 1 point pr. km på alle bånd

Locatorbonus:
På hvert bånd gives for hvert nyt locatorfelt (f.eks. JO55, JN49) en locatorbonus på 500 point.

Hver log for de enkelte bånd gøres op for sig. Båndscore = km-points + locatorbonus.

8. Bedømmelse:
Loggene bedømmes separat for hver klasse.

Dubletter, for hvilke der kræves points, vil blive straffet ved at fratrække 10 gange den krævede pointssum. Ifald en afdeling har mere end 5 dubletter pr. bånd for hvilke der kræves point, vil loggen for dette bånd blive diskvalificeret.

QSO’er med fejl i call eller rapport/locator, eller med en tidsafvigelse på mere end 10 minutter fra modparten, diskvalificeres og medregnes ikke. Det samme gælder QSO-er, hvor RST og /eller serienummer er udvekslet via DX-cluster eller chatfora på Internettet.

Logs, hvor der udelukkende er sendt standard 59(9) rapporter, accepteres ikke og medfører diskvalifikation.

For sen indsendelse af log medfører, at loggen ikke vil blive taget i betragtning, men anvendes som checklog.

Alle øvrige brud på reglerne, herunder overtrædelse af certifikatbestemmelser eller EDR’s/Region 1’s båndplaner medfører diskvalifikation for det pågældende bånd.

VHF Field Day managerens bedømmelse er endelig og kan ikke appelleres.

9. Præmier:
De 3 bedst placerede på hvert bånd modtager et diplom. Vinderen på hvert bånd og i hver klasse modtager en pokal eller plakette.

10. Indsendelse af log:
Logs samt en kort historie eller kommentar om testens forløb skal sendes elektronisk til EDR’s VHF Field Day manager ikke senere end den 2 mandag efter testens afholdelse

Som noget nyt i år kan man også uploade sin log direkte via contest robotten på http://www.vushf.dk/contest .
Logs kan dog stadig sendes direkte til field day contest manageren OZ1FDH (E-mail:)

11. Bemærkninger:
Af hensyn til logretning anbefales det ikke at benytte /P efter kaldesignalet.

Resultaterne offentliggøres i OZ samt på VHF udvalgets hjemmeside http://www.vushf.dk.

Diplomer kan downloades på VUSHF.DK
Beretninger med billeder fra testen er meget velkomne.

2016-05-15

Print Friendly, PDF & Email